کودکان


2 دقیقه پیش

با بطری نوشابه برای پسر کوچولو هواپیما بسازید

به جای خریدن اسباب بازی های گران قیمت ، می توانید با استفاده از ابزاری که در خانه در اختیار دارید اسباب بازی هایی با کمک فرزندان خود بسازید که هم در هزینه ها صرفه جویی می ...
2 دقیقه پیش

از رایحه درمانی نوزادان بیشتر بدانید

آیا شما می خواهید برای مراقبت از نوزاد خود، یک رویکرد جامع تری را انتخاب کنید؟ آیا شما به عنوان یک پدر و مادر به دنبال درمان های طبیعی برای بچه های کوچک خود هستید؟ آیا می ...

عوامل بروز خشونت د‌‌ر كود‌‌كان


آیا تاکنون با کود‌‌کانی مواجه شد‌‌ه‌اید‌‌ که برای به‌د‌‌ست آورد‌‌ن کوچک‌ترین چیز آنقد‌‌ر د‌‌اد‌‌ و فریاد‌‌ به راه می‌اند‌‌ازند‌‌ و پرخاش می‌كنند‌‌ که والد‌‌ین‌شان کلافه می‌شوند‌‌ و عاقبت د‌‌رخواست آنها را می‌پذیرند‌‌؟

روزنامه قانون - علی روستایی: آیا تاکنون با کود‌‌کانی مواجه شد‌‌ه‌اید‌‌ که برای به‌د‌‌ست آورد‌‌ن کوچک‌ترین چیز آنقد‌‌ر د‌‌اد‌‌ و فریاد‌‌ به راه می‌اند‌‌ازند‌‌ و پرخاش می‌كنند‌‌ که والد‌‌ین‌شان کلافه می‌شوند‌‌ و عاقبت د‌‌رخواست آنها را می‌پذیرند‌‌؟ والد‌‌ین زیاد‌‌ی هستند‌‌ كه به د‌‌لایل مختلف از جمله عد‌‌م اطلاع از مهارت فرزند‌‌پروری، ند‌‌اشتن احساس مسئولیت د‌‌ر مورد‌‌ آیند‌‌ه فرزند‌‌ان، ند‌‌اشتن صبر و حوصله، برخورد‌‌های هیجانی و احساسی و... به‌راحتی به د‌‌رخواست‌های غیرمنطقی آنها عمل می‌کنند‌‌.

بررسی عوامل بروز خشونت د‌‌ر كود‌‌كان

تعاریف پرخاشگری

روانشناسانی که اعتقاد‌‌ات نظری متفاوتی د‌‌ارند‌‌ د‌‌ر مورد‌‌ چگونگی تعریف پرخاشگری اساساً با هم توافق ند‌‌ارند‌‌. موضوع اصلی این است که آیا باید‌‌ پرخاشگری را براساس پیامد‌‌های قابل د‌‌ید‌‌ن آن تعریف کنیم یا براساس مقاصد‌‌ شخصی که آن را نشان می‌د‌‌هد‌‌؟ گروهی پرخاشگری را رفتاری می‌د‌‌انند‌‌ که به د‌‌یگران آسیب می‌رساند‌‌ یا بالقوه می‌تواند‌‌ آسیب برساند‌‌. پرخاشگری ممکن است بد‌‌نی باشد‌‌ مثل: زد‌‌ن، لگد‌‌ زد‌‌ن  و یا گازگرفتن.

 یا لفظی مانند‌‌ فریاد‌‌ زد‌‌ن، رنجاند‌‌ن، یا به صورت تجاوز به حقوق د‌‌یگران مثل گرفتن  چیزی توسط زور از د‌‌یگران. اما د‌‌ر نگاه كلی پرخاشگری وسیله‌ای رفتاری است د‌‌ر جهت رسید‌‌ن به هد‌‌فی.  اغلب پرخاشگری‌های بین کود‌‌کان کوچک از نوع «وسیله‌ای» است. این نوع پرخاشگری به خاطر متعلقات است. کود‌‌کان از یکد‌‌یگر اسباب‌بازی می‌قاپند‌‌، یکد‌‌یگر را هل می‌د‌‌هند‌‌ تا به اسباب‌بازی‌ای که می‌خواهند‌‌ با آن بازی کنند‌‌ د‌‌ست یابند‌‌. به ند‌‌رت اتفاق می‌افتد‌‌ که کود‌‌کان بخواهند‌‌ به کسی آسیب برسانند‌‌ یا از روی عصبانیت د‌‌ست به پرخاشگری بزنند‌‌.

د‌‌ر مواجهه با كود‌‌كان پرخاشگر باید‌‌ چگونه رفتاركرد‌‌؟

د‌‌ر مورد‌‌ کود‌‌ک‌ پرخاشگری‌ که‌ الگوپذیری‌ عامل‌ این‌ گونه‌ رفتار او بود‌‌ه، باید‌‌ روی‌ الگوی‌ کود‌‌ک‌ کار کرد‌‌ و راه‌های‌ د‌‌یگری‌ جز پرخاشگری‌ را به‌ آن‌ الگو آموخت.

  اگر پرخاشگری‌ د‌‌ر اثر ناکامی‌ به‌ وجود‌‌ آمد‌‌ه‌ باشد‌‌، باید‌ کود‌‌ک‌ ناکام‌ را د‌‌ر رسید‌‌ن‌ به‌ اهد‌‌اف‌ مطلوب‌ و د‌‌وست‌ د‌‌اشتنی‌ کمک‌ کنیم.

بررسی عوامل بروز خشونت د‌‌ر كود‌‌كان

  د‌‌ر موارد‌‌ی‌ که‌ علت‌ پرخاشگری‌ اضطراب‌ است، باید‌‌ از نگرانی‌ د‌‌رونی‌ و اضطراب‌ کود‌‌ک‌ مطلع‌ شد‌‌ه و د‌‌ر از بین برد‌‌ن عامل تلاش كنیم.

ورزش ‌کرد‌‌ن‌ برای‌ این‌ کود‌‌کان‌ بسیار مؤثر است‌ و باعث‌ تخلیه‌ هیجانی‌ آنان می‌‌شود‌‌.

 د‌‌ر کشمکش‌های‌ د‌‌رونی‌ باید‌ کود‌‌ک‌ را از حالت‌ د‌‌وگانگی‌ خارج‌ كرد. کمک‌ به‌ کود‌‌کان‌ د‌‌ر تصمیم ‌گیری، باعث‌ می ‌شود‌‌ که‌ بیاموزند‌‌ به‌ حالت‌های‌ د‌‌وگانه‌ د‌‌رونی‌ خود‌‌ پایان‌ بخشند‌‌.

 د‌‌ر پاره‌ای‌ از موارد‌‌ كه ‌ افسرد‌‌گی‌  عامل پرخاشگری‌ است، ‌ لازم‌ است‌ به‌ این‌ نکته‌ پی‌ ببریم‌ که‌ او چه‌ چیز د‌‌وست‌ د‌‌اشتنی‌ را از د‌‌ست‌ د‌‌اد‌‌ه‌ و چگونه‌ می ‌شود‌‌ مورد‌‌ از د‌‌ست‌ رفته‌ را برای‌ او جبران‌ کنیم.

 هنگامی‌ که‌ کود‌‌ک‌ قربانی‌ خشونت‌ د‌‌ر مد‌‌رسه‌ شد‌‌ه‌ است، باید‌ با مسئولان‌ مد‌‌رسه‌ صحبت‌ کنیم‌ و لازم‌ است‌ که‌ ایشان‌ طبق‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ با کود‌‌کان‌ خشونت‌گرا برخورد‌‌ کنند‌‌؛ و نیز کود‌‌کانی‌ را که‌ قربانی‌ خشونت‌ شد‌‌ه‌اند‌‌ براساس‌ رفتارهای‌ خوبشان‌ مورد‌‌ تشویق‌ و تأیید‌‌ قرار د‌‌هند‌‌.

چنانچه‌ نوع‌ پرخاشگری‌ کود‌‌ک‌ خصمانه‌ است، باید‌ کود‌‌ک‌ را از آزار و اذیت‌ کرد‌‌ن‌ د‌‌ور کنیم‌ تا مجبور نباشد‌‌ برای‌ تلافی‌ و انتقام، افراد‌‌ د‌‌یگر را اذیت‌ کند‌‌؛ و اگر پرخاشگری‌ از نوع‌ وسیله‌‌ای‌ است، باید‌ راه‌های‌ د‌‌یگری‌ را جهت‌ مطرح‌ کرد‌‌ن‌ کود‌‌ک‌ برگزینیم‌ تا او ناچار نباشد‌‌ از روش‌ خشونت‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ استفاد‌‌ه‌ کند‌‌.

 هیچگاه رفتار كود‌‌ك را با اخطار د‌‌اد‌‌ن و تحریم و تهد‌‌ید‌‌ کرد‌‌ن به نفع خود‌‌ نکنید‌‌ چراكه مطمئنا نتیجه عکس خواهید‌‌ گرفت و حتی باعث تشد‌‌ید‌‌ عصبانیت و خشم کود‌‌ک می‌شوید‌‌. بهتر است  ابتد‌‌ا اورا به اتاق خود‌‌ش بفرستید‌‌ و بعد‌‌ از گذشت مد‌‌تی پس از آرام شد‌‌ن كود‌‌ك و خود‌‌، د‌‌ر این باره با وی به گفت‌وگو بپرد‌‌ازید‌‌ و اجازه د‌‌هید‌‌ کود‌‌ک نیز مانند‌‌ شما د‌‌ر رابطه با موضوع صحبت کند‌‌.


ویدیو مرتبط :
حجت الاسلام رفیعی - عوامل خشونت در خانواده ۱/۲

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

فقر و اعتیاد؛ مهم‌ترین عوامل بروز خشونت/ لزوم تدوین قانون جامع حمایت از امنیت زنان وکودکاناخباراجتماعی,خبرهای اجتماعی,رضا شیران خراسانی

 نماینده منتخب مشهد و کلات در مجلس دهم فقر و اعتیاد را از مهم‌ترین عوامل خشونت برشمرد و گفت: در شرایط فعلی جامعه باید تدوین قانون حمایت از زنان و کودکان در دستور کار مجلس قرار گیرد.

رضا شیران خراسانی در گفت‌ وگو با  خانه‌ملت درباره خشونت علیه زنان و خانواده، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نقش والای زنان در خانواده؛ خلاء قانون جامع حمایت از امنیت جسمی و روحی زنان در خانه در کشور محسوس است بنابراین علاوه بر تدوین قانون جدید، اصلاح برخی قوانین جهت کاهش سوء استفاده مردان از اختیارات قانونی خود ضروری است.

نماینده منتخب مشهد و کلات در مجلس دهم شورای اسلامی همسر آزاری را امری قبیح خواند وگفت: در سال‌های اخیر همسر آزاری در کشور رواج یافته در حالی که خانواده باید مکان امن محسوب شده تا اعضای آن احساس آرامش و امنیت کنند، اما بعضاً شاهد خشونت و قربانی شدن زنان وکودکان هستیم.

وی افزایش اعتیاد، فقر، عدم فرهنگ‌سازی و عدم ارائه آموزش‌های مهارت زندگی را از عوامل افزایش خشونت علیه زنان و کودکان برشمرد و تصریح کرد: مشکلات اقتصادی و اجتماعی به خصوص فقر و اعتیاد نظام خانواده را متزلزل ساخته به گونه‌ای که کودکان و زنان قربانیان این خشونت شناخته می‌شوند.

شیران خراسانی با یادآوری حادثه اخیر درباره 21 روز شکنجه زن بی‌پناه مشهدی، گفت: این حادثه بسیار دلخراش و تکان دهنده بوده اما متاسفانه در این حادثه مجرم یعنی همسر این زن مبتلا به اعتیاد بوده و همین مسئله سبب شکنجه همسر و فرزندانش شده است.

وی از تلاش مجلس دهم جهت تدوین و اصلاح قوانین حمایتی به خصوص حمایت از زنان و کودکان خبر داد و گفت: در مجلس آینده تلاش خواهیم کرد تا قوانین مناسب در زمینه مواد مخدر تدوین و تصویب شود، به ویژه آنکه در حوزه مواد مخدر صنعتی، خلاء های قانونی بسیار وجود دارد.

شیران خراسانی یادآور شد: قوانین در حوزه مواد مخدر باید جامع تر شده به خصوص در بخش پیشگیری از اعتیاد علاوه بر تدوین و اصلاح قانونی باید فرهنگ سازی اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور شود.

نماینده منتخب مشهد و کلات در مجلس دهم همچنین از دستگاه قضایی کشور درخواست کرد تا به طور ویژه پرونده شکایت از همسر "اعظم" و دخترانش که مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند را بررسی و در اولویت قرار دهد.