نمایش برچسب :

کتاب (تربیت نسوان) او که ترجمه (تحریر المراة) قاسم امین مصری

تفسیر صحیفه سجادیه - دعای بیست و چهارم


تفسیر صحیفه سجادیه - دعای بیست و چهارمو كان من‌ دعائه علیه السلام لابویه دعاى بیست ‌و‌ چهارم در‌ حق پدر ‌و‌ مادر. چون به‌ مقتضاى عقل ‌و‌ نقل شكر منعم واجب است ‌و‌ بعد از‌ نعم الهى هیچ نعمت در‌ حق فرزند چون نعمت پدر ‌و‌ مادر نیست . چه، پدر سبب وجود صورى اوست، ‌و‌ بعد از‌ ‌آن وسیله ‌ى‌ تربیت او‌ به‌ تهیه ‌ى‌ اغذیه ‌و‌ البسه ‌و‌ ضروریات- كه‌ سبب بقاى او‌ ‌و‌ بلوغ به‌ كمال نشو ‌و‌ نماست- ‌و‌ واسطه ‌ى‌ حصول كمالات ...

معرفی کتاب هایی مفید درباره ایران و زنان


معرفی کتاب هایی مفید درباره ایران و زناناشکانیان وارث هخامنشیان و سلوکیان بودند. به همین علت تداوم سیاست کشورداری و تشکیلات اداری آن سلسله‌ها در این عصر مشهود است. / همانگونه که با مطالعه کتاب حاضر در می‌یابیم که نهضت با خاستگاه‌های مردمی و به طور خودجوش پدید آمد، حال آنکه در جوامع قدرتمدار کشورهای عرب امروز شاهد پیدایش جنبش‌های حکومتی هستیم. روزنامه آرمان:  مبانی تاریخ پارتیاننویسنده: کلاوس شیپمان/ ترجمه: هوشنگ صادقی/ ...

چطور كودكان را به مطالعه علاقه‌مند كنیم؟


چطور كودكان را به مطالعه علاقه‌مند كنیم؟      تحقیقات نشان داده است بیشتر كسانی كه به كتاب و كتابخوانی علاقه دارند والدینی داشته‌اند كه در دوران كودكی لحظات شیرین و گرمی را در هنگام خواندن داستان‌ها برای آنها ساخته و پرداخته‌اند. توصیه‌های زیر را به كار گیرید تا كودكان خود را جذب مطالعه كنید، به طوری كه كتاب را بهترین دوست خود بدانند و از آن جدا نشوند. زمان خاصی را به عنوان زمان خواندن داستان در نظر بگیرید : این مورد به ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای اول


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای اولنیایش اولاز دعاهاى امام سجاد است هنگامى كه‌ دعا مى كرد در‌ آغاز ‌آن ستایش خداى عزوجل مى نمود پس‌ مى فرمود̶    سپاس خدائى را‌ كه‌ اول است ‌و‌ پیش از‌ او‌ اولى نبوده (مبدء هر‌ موجودى است) ‌و‌ آخر است ‌و‌ پس‌ از‌ او‌ آخرى نباشد (مرجع همه ‌ى‌ اشیاء است)̶    خدائى كه‌ دیده هاى بینندگان از‌ دیدنش (در دنیا ‌و‌ آخرت) ناتوانند ‌و‌ اندیشه هاى وصف كنندگان از‌ عهده ‌ى‌ وصفش ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دومنیایش دوماز دعاهاى امام علیه السلام است پس‌ از‌ این ستایش در‌ درود بر‌ رسول خدا صلى الله علیه ‌و‌ آله̶    و سپاس خداى را‌ كه‌ به‌ محمد پیامبرش- صلى الله علیه ‌و‌ آله- بر‌ ما‌ منت نهاد (او را‌ به‌ ما‌ ارزانى داشت) منتى كه‌ امتهاى گذشته ‌و‌ مردمان پیش از‌ ما‌ از‌ ‌آن بى بهره بودند به‌ قدرت ‌و‌ توانائى كه‌ از‌ چیزى هر‌ چند بزرگ باشد ناتوان نیست، ‌و‌ چیزى از‌ ‌آن نمى رهد ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سومنیایش سوماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ درود بر‌ نگهداران عرش ‌و‌ هر‌ فرشته ‌ى‌ مقرب̶    بار خدایا ‌و‌ نگهداران عرشت كه‌ از‌ تسبیح ‌و‌ منزه نمودن تو‌ سست نمى شوند، ‌و‌ از‌ تقدیس ‌و‌ مبرى گردانیدن تو‌ به‌ ستوه نمى آیند، ‌و‌ از‌ پرستش تو‌ مانده نمى شوند، ‌و‌ تقصیر ‌و‌ كوتاهى بر‌ كوشش در‌ (باره ى) امر ‌و‌ فرمان تو‌ اختیار نمى نمایند، ‌و‌ از‌ شیفتگى به‌ سوى تو‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهارم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهارمنیایش چهارماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ درود بر‌ پیروان پیغمبران ‌و‌ ایمان آورندگان به‌ ایشان̶    بار خدایا ‌و‌ پیروان پیغمبران ‌و‌ ایمان آورندگان به‌ ایشان از‌ اهل زمین كه‌ از‌ روى غیب ‌و‌ پنهانى (در دل) ایمان آوردند در‌ ‌آن هنگام كه‌ دشمنان به‌ تكذیب ‌و‌ دروغ پنداشتن ایشان معارضه نموده روبرو شدند ‌و‌ ‌آن هنگام كه‌ (مومنان) به‌ سبب حقایق ایمان به‌ پیامبران ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای پنجم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای پنجمنیایش پنجماز دعاهاى امام علیه السلام است درباره ‌ى‌ خود ‌و‌ دوستانش̶    اى آنكه شگفتیهاى بزرگى او‌ پایان ندارد، بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ كافر شدن در‌ برابر بزرگى ذاتت بازدار،̶    و اى آنكه مدت پادشاهى (قدرت ‌و‌ توانائى) او‌ به‌ آخر نمى رسد، بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ گردنهاى ما‌ را‌ از‌ عذاب ‌و‌ كیفرت آزاد فرم̶    و اى ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای ششم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای ششمنیایش ششماز دعاهاى امام علیه السلام است به‌ هنگام بامداد ‌و‌ شب̶    سپاس خداى را‌ كه‌ به‌ قدرت خود شب ‌و‌ روز را‌ آفرید،̶    و به‌ توانائى خویش میانشان فرق گذاشت،̶    و براى هر‌ یك از‌ ‌آن دو‌ (نسبت به‌ وقتها ‌و‌ مكانها) پایان معین ‌و‌ مدت معلوم قرار داد،̶    براى بندگان در‌ آنچه كه‌ آنها را‌ به‌ سبب ‌آن روزى ‌و‌ به‌ ‌آن پرورششان مى دهد هر‌ یك از‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هفتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هفتمنیایش هفتماز دعاهاى امام علیه السلام است هرگاه كار دشوارى به‌ او‌ رو‌ مى آورد یا‌ پیشامد سختى رخ مى داد ‌و‌ به‌ هنگام غم ‌و‌ اندوه̶    اى آنكه گره هاى ناگوارى ها به‌ وسیله ‌ى‌ او‌ بازمى گردد، ‌و‌ اى آنكه تندى سختیها به‌ او‌ شكسته مى شود، ‌و‌ اى آنكه رهائى یافتن از‌ گرفتارى ها ‌و‌ رفتن به‌ سوى آسایش از‌ او‌ درخواست مى گردد،̶    كارهاى دشوار به‌ نیروى تو‌ آسان شده، ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هشتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هشتمنیایش هشتماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ پناه بردن به‌ خدا از‌ سختیها ‌و‌ بدى اخلاق ‌و‌ كردارهاى نكوهیده̶    بار خدایا به‌ تو‌ پناه مى برم از‌ حرص ‌و‌ آز (بر دنیا)، ‌و‌ تندى غضب ‌و‌ خشم، ‌و‌ تسلط حسد (بر دیگران)، ‌و‌ سستى صبر ‌و‌ شكیبائى (در كارها) ‌و‌ كمى قناعت (به داده هاى خدا) ‌و‌ سوء خلق ‌و‌ بدخوئى، ‌و‌ افراط (تجاوز از‌ حد) خواهش نفس، ‌و‌ غلبه ‌ى‌ عصبیت (و جانبدارى ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای نهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای نهمنیایش نهماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ مشتاق بودن به‌ درخواست آمرزش از‌ خداى بزرگ̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ ما‌ را‌ (از نافرمانى) به‌ توبه ‌و‌ انابه كه‌ (آن) پسندیده ‌ى‌ تست بازگردان، ‌و‌ از‌ اصرار (بر گناه) كه‌ ‌آن را‌ نمى پسندى دور گردان،̶    بار خدایا ‌و‌ هرگاه بین دو‌ زیان قرار گرفتیم: یكى در‌ دین ‌و‌ دیگرى در‌ دنیا، پس‌ زیان ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دهمنیایش دهماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ پناه بردن به‌ خداى تعالى̶    بار خدایا اگر بخواهى از‌ ما‌ بگذرى از‌ فضل ‌و‌ احسان تو‌ است، ‌و‌ اگر بخواهى ما‌ را‌ به‌ كیفر رسانى از‌ عدل ‌و‌ دادگرى تو‌ است،̶    پس به‌ نعمت (بى پایان) خود بخششت را‌ بر‌ ما‌ آسان فرما، ‌و‌ به‌ گذشتت (از گناهان) ما‌ را‌ از‌ كیفرت رهائى ده، زیرا (در بازپرسى) ما‌ را‌ توانائى دادگرى تو‌ نیست، ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای یازدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای یازدهمنیایش یازدهماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ عاقبت به‌ خیریها:̶    اى آنكه یاد او‌ (به زبان ‌و‌ دل ‌و‌ اندیشه) براى یادكنندگان شرافت است، ‌و‌ اى آنكه سپاسگزارى او‌ سپاسگزاران را‌ پیروزى است، ‌و‌ اى آنكه فرمانبردارى او‌ فرمانبرداران را‌ رهائى است، بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ دلهاى ما‌ را‌ به‌ یاد خود از‌ هر‌ یادى، ‌و‌ زبانهاى ما‌ را‌ به‌ سپاس خود از‌ هر‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دوازدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای دوازدهمنیایش دوازدهماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ اقرار به‌ گناه ‌و‌ درخواست توبه ‌و‌ بازگشت به‌ سوى خداى تعالى̶    بار خدایا سه خصلت مرا از‌ درخواست از‌ تو‌ باز مى دارد، ‌و‌ یك خصلت مرا بر‌ ‌آن مى دارد،̶    بازمى دارد مرا امرى كه‌ به‌ ‌آن فرمان دادى ‌و‌ من‌ از‌ به‌ جا آوردن ‌آن درنگ كردم، ‌و‌ نهیى كه‌ از‌ ‌آن جلوگیرى كردى ‌و‌ من‌ به‌ سوى ‌آن شتافتم ‌و‌ نعمتى ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سیزدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سیزدهمنیایش سیزدهماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ درخواست حاجتها از‌ خداى تعالى̶    بار خدایا اى منتهاى درخواست حاجتها،̶    و اى آنكه رسیدن به‌ خواسته ها نزد او‌ است ̶    و اى آنكه نعمتهایش را‌ در‌ برابر عوض نمى فروشد،̶    و اى آنكه بخششهایش را‌ به‌ منت گزاردن تیره نمى سازد،̶    و اى آنكه به‌ (وسیله ى) او‌ بى نیاز مى شوند ‌و‌ از‌ او‌ بى نیاز نمى گردند،̶    ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهاردهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهاردهمنیایش چهاردهماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ ستمى به‌ ‌آن حضرت مى رسید یا‌ از‌ ستمكاران چیزى مى دید كه‌ خوش نمى داشت ̶    اى آنكه خبرهاى شكوه كنندگان از‌ ستم بر‌ او‌ پنهان نیست،̶    و اى آنكه در‌ سرگذشتهاى ایشان از‌ گواهیهاى گواهان بى نیاز است (چون داناى نهان ‌و‌ عیان است)̶    و اى آنكه او‌ به‌ ستم رسیدگان نزدیك است،̶    و اى آنكه مدد او‌ از‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای پانزدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای پانزدهمنیایش پانزدهماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ بیمار مى شد یا‌ اندوه یا‌ گرفتارى به‌ او‌ رو‌ مى آورد̶    بار خدایا تو‌ را‌ سپاس بر‌ سلامتى بدنم كه‌ (پیش از‌ این) در‌ ‌آن به‌ سر‌ مى بردم، ‌و‌ تو‌ را‌ سپاس بر‌ بیمارى كه‌ (اینك) در‌ بدنم پدید آورده اى ̶    پس نمى دانم، اى خداى من، كدام یك از‌ این دو‌ حالت (تندرستى ‌و‌ بیمارى) به‌ سپاسگزارى تو‌ شایسته تر ‌و‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای شانزدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای شانزدهمنیایش شانزدهماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ از‌ گناهان گذشت مى طلبید یا‌ در‌ درخواست عفو از‌ بدیها تضرع مى نمود̶    بار خدایا اى آنكه گناهكاران را‌ به‌ سبب رحمت او‌ فریادرسى مى جویند،̶    و اى آنكه بیچارگان به‌ یاد احسان ‌و‌ خوش رفتارى او‌ پناه مى برند،̶    و اى آنكه خطاكاران از‌ ترس او‌ سخت مى گریند،̶    اى آرام دل هر‌ دور از‌ وطن كه‌ از‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هفدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هفدهمنیایش هفدهماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ شیطان یاد مى شد ‌و‌ از‌ او‌ ‌و‌ دشمنى ‌و‌ مكر او‌ به‌ خدا پناه مى برد̶    بار خدایا ما‌ (خداپرستان) به‌ تو‌ پناه مى بریم از‌ تباهكاریها (یا وسوسه ها)ى شیطان رانده شده (از رحمت) از‌ حیله ‌و‌ مكرهاى (گوناگون) او، ‌و‌ از‌ اطمینان به‌ آرزوها ‌و‌ وعده ها ‌و‌ فریب ‌و‌ دامهاى او،̶    و از‌ اینكه در‌ گمراه نمودن ما‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هجدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای هجدهمنیایش هجدهماز دعاهاى امام علیه السلام است هرگاه از‌ ‌آن حضرت دور مى شد چیزى كه‌ از‌ ‌آن مى ترسید یا‌ خواسته او‌ زود روا مى گشت̶    بار خدایا سپاس تو‌ را‌ بر‌ نیكوئى آنچه مقدر نموده اى، ‌و‌ به‌ آفت ‌و‌ بدى كه‌ از‌ من‌ دور ساختى، پس‌ بهره ‌ى‌ مرا از‌ رحمت خود (تنها) تندرستى كه‌ اكنون بخشیده اى قرار مده كه‌ (در آخرت) بدبخت شوم به‌ سبب آنچه دوست دارم ‌و‌ دیگرى به‌ سبب آنچه ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای نوزدهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای نوزدهمنیایش نوزدهماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگام درخواست باران پس‌ از‌ خشكسالى̶    بار خدایا ما‌ را‌ به‌ باران سیراب گردان، ‌و‌ رحمتت را‌ به‌ باران فراوان از‌ ابرى كه‌ براى رویانیدن گیاه زیبا در‌ اطراف زمینت روان است بر‌ ما‌ بگستران ̶    و با‌ رسیده شدن میوه بر‌ بندگانت احسان فرما، ‌و‌ با‌ شكفته شدن شكوفه ‌و‌ گل ‌و‌ گیاهان شهرهایت را‌ زنده نما، ‌و‌ فرشتگانت ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیستم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیستمنیایش بیستماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ (درخواست توفیق براى) خوهاى ستوده ‌و‌ كردارهاى پسندیده̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ ایمانم را‌ به‌ كاملترین ایمان برسان ‌و‌ باورم را‌ (به آنچه پیامبران آورده) بهترین یقین قرار ده، ‌و‌ نیت مرا به‌ بهترین نیتها ‌و‌ كردارم را‌ به‌ نیكوترین كردارها برسان،̶    بار خدایا نیت مرا به‌ لطف خود كامل گردان ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و یكم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و یكمنیایش بیست و یكماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ چیزى او‌ را‌ اندوهگین ‌و‌ گناهان نگرانش مى نمود̶    بار خدایا اى بى نیازكننده ‌ى‌ آنكه تنها ‌و‌ ناتوان است، ‌و‌ اى نگهدارنده ‌ى‌ (بندگان) از‌ چیز ترسناك گناهان مرا تنها نموده ‌و‌ یار ‌و‌ همراهى (كه یاریم كند) با‌ من‌ نیست، ‌و‌ از‌ خشم تو‌ ناتوان شده ام ‌و‌ نیرودهنده اى ندارم، ‌و‌ بر‌ ترس دیدار تو‌ (هنگام مرگ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و دوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و دومنیایش بیست و دوماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگام سختى ‌و‌ رنج ‌و‌ كارهاى دشوار:̶    بار خدایا تو‌ مرا درباره ‌ى‌ اصلاح نفس من‌ به‌ چیزى امر فرموده اى كه‌ خود به‌ انجام ‌آن از‌ من‌ تواناترى،و توانائى تو‌ بر‌ ‌آن ‌و‌ بر‌ من‌ بیشتر از‌ توانائى من‌ است، پس‌ چیزى كه‌ تو‌ را‌ از‌ من‌ خوشنود مى گرداند به‌ من‌ عطا كن، ‌و‌ رضاى خود را‌ در‌ حال عافیت ‌و‌ تندرستى (نه در‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و سوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و سومنیایش بیست و سوماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ تندرستى ‌و‌ سپاس بر‌ ‌آن را‌ از‌ خدا درخواست مى نمود̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ تندرستیت را‌ بر‌ من‌ بپوشان، ‌و‌ مرا به‌ تندرستیت فرو بر، ‌و‌ به‌ تندرستیت نگاهدار، ‌و‌ به‌ تندرستیت گرامیم دار، ‌و‌ به‌ تندرستیت بى نیازم گردان، ‌و‌ تندرستیت را‌ به‌ من‌ عطا فرما، ‌و‌ تندرستیت را‌ به‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و چهارم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و چهارمنیایش بیست و چهارماز دعاهاى امام علیه السلام است براى پدر ‌و‌ مادر خود علیهماالسلام̶    بار خدایا بر‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ‌ى‌ خود ‌و‌ بر‌ خاندان پاكش (حضرت زهرا (ع) ‌و‌ ائمه (ع) رحمت فرست، ‌و‌ آنان را‌ به‌ بهترین رحمتها ‌و‌ نیكیها ‌و‌ درود خود امتیاز ده،̶    و پدر ‌و‌ مادر مرا- بار خدایا- به‌ گرامى داشتن نزد خود ‌و‌ احسان ‌و‌ نیكى از‌ جانب خویش برترى بخش، اى بخشنده ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و پنجم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و پنجمنیایش بیست و پنجماز دعاهاى امام علیه السلام است براى فرزندانش علیهم السلام̶    بار خدایا به‌ من‌ نعمت عطا فرما به‌ ماندن فرزندانم، ‌و‌ به‌ شایسته گردانیدن ایشان براى من‌ ‌و‌ به‌ بهره بردن من‌ از‌ ایشان،̶    خدایا عمرشان را‌ براى من‌ دراز گردان، ‌و‌ مدت زندگانیشان را‌ بسیار نما، ‌و‌ خردانشان را‌ براى من‌ پرورش ده، ‌و‌ ناتوانشان را‌ نیرومند ساز، ‌و‌ تنهاى ایشان ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و ششم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و ششمنیایش بیست و ششماز دعاهاى امام علیه السلام است درباره ‌ى‌ همسایگان ‌و‌ دوستانش هنگامى كه‌ از‌ ایشان یاد مى نمود̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا به‌ بهترین یارى نمودن درباره ‌ى‌ همسایگان ‌و‌ دوستانم كه‌ به‌ حق ما‌ شناسا هستند (و حقوق ما‌ را‌ رعایت مى نمایند) ‌و‌ با‌ دشمنان ما‌ مخالفت مى كنند همراهى فرما،̶    و آنان را‌ توفیق ده‌ براى برپا ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و هفتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و هفتمنیایش بیست و هفتماز دعاهاى امام علیه السلام است براى مرزداران:̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرزهاى مسلمانان را‌ به‌ غلبه ‌و‌ تسلط خود استوار ساز، ‌و‌ نگهدارندگان ‌آن مرزها را‌ به‌ نیروى خویش توانائى ده، ‌و‌ بخششهاى ایشان را‌ از‌ توانگریت فراوان گردان ̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ شمارش (گروه) ایشان را‌ بسیار فرما، ‌و‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و هشتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و هشتمنیایش بیست و هشتماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگام پناه بردن به‌ خداى توانا ‌و‌ بزرگ̶    بار خدایا من‌ به‌ بریدن از‌ دیگرى ‌و‌ پیوستنم به‌ تو‌ خود را‌ پاك ‌و‌ پاكیزه نمودم،̶    و به‌ همه ‌ى‌ وجودم به‌ تو‌ رو‌ آورده ام̶    و از‌ كسى كه‌ به‌ بخشش تو‌ نیازمند است روگردانیده ام،̶    و خواهشم را‌ از‌ كسیكه از‌ احسان تو‌ بى نیاز نیست برگردانیده ام،̶    ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و نهم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بیست و نهماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ روزى بر‌ ‌آن حضرت تنگ مى شد̶    بار خدایا تو‌ ما‌ را‌ در‌ روزیهایمان به‌ بدگمانى، ‌و‌ در‌ مدت عمرهایمان به‌ آرزوى دراز آزمایش نموده اى تا‌ اینكه روزیهاى تو‌ را‌ از‌ روزى خواران طلب كردیم، ‌و‌ به‌ سبب آرزوهایمان در‌ عمرهاى آنانكه عمر دراز نمودند طمع نمودیم،̶    پس بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ ما‌ را‌ یقین ‌و‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى‏ام


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى‏امنیایش سى‏اماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ كمك خواستن (از خدا) بر‌ پرداختن وام:̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا برهان از‌ وامى كه‌ به‌ سبب ‌آن آبرویم را‌ (در میان مردم) ببرى، ‌و‌ هوشم در‌ ‌آن پریشان شود، ‌و‌ اندیشه ام به‌ ‌آن پراكنده گردد، ‌و‌ كارم در‌ چاره ‌ى‌ ‌آن طول كشد،̶    و به‌ تو‌ پناه مى برم اى پروردگارم از‌ اندوه قرض ‌و‌ اندیشه ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و یكم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و یكمنیایش سى و یكماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ بیان توبه ‌و‌ بازگشت ‌و‌ درخواست (توفیق) براى ‌آن̶    بار خدایا اى كسى كه‌ وصف وصف كنندگان او‌ را‌ نمى ستاید،̶    و اى كسى كه‌ امید امیدواران از‌ او‌ نمى گذرد،̶    و اى كسى كه‌ پاداش نیكوكاران نزد او‌ تباه نمى گردد،̶    و اى كسى كه‌ پایان ترس عبادت كنندگان او‌ است،̶    و اى كسى كه‌ منتهاى بیم پرهیزكاران ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و دوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و دومنیایش سى و دوماز دعاهاى امام علیه السلام است براى خود پس‌ از‌ بجا آوردن نماز شب درباره ‌ى‌ اقرار به‌ گناه̶    بار خدایا اى داراى ملك همیشگى ‌و‌ جاودانى،̶    و اى داراى سلطنت ‌و‌ توانائى كه‌ بى لشكرها ‌و‌ پشتیبانیها خود به‌ تنهائى توانا است،̶    و اى داراى عزت ‌و‌ چیرگى ‌و‌ رفعت ‌و‌ بزرگوارى كه‌ با‌ گردش روزگارها ‌و‌ سپرى شدن سالها ‌و‌ گذشتن زمانها ‌و‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و سوم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و سومنیایش سى و سوماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ استخاره ‌و‌ درخواست خیر ‌و‌ نیكى̶    بار خدایا من‌ به‌ علم تو‌ (به خیر ‌و‌ شر) از‌ تو‌ نیكى درخواست مى نمایم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ خیر ‌و‌ نیكى را‌ برایم مقدر فرما،̶    و شناسائى اختیار ‌و‌ گزینش را‌ به‌ ما‌ الهام نما، ‌و‌ ‌آن را‌ وسیله ‌ى‌ خوشنودى به‌ آنچه براى ما‌ مقدر كرده اى ‌و‌ وسیله ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و چهارم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و چهارمنیایش سى و چهارماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ گرفتار مى شد یا‌ مبتلا به‌ رسوائى گناهى را‌ مى دید̶    بار خدایا تو‌ را‌ است سپاس بر‌ پوشاندنت (گناهان را) پس‌ از‌ دانائیت ‌و‌ بر‌ عافیت بخشیدنت پس‌ از‌ آگاهیت، پس‌ هر‌ یك از‌ ما‌ كار زشت انجام داده ‌و‌ تو‌ او‌ را‌ (به آن) معروف نكرده اى، ‌و‌ كار بسیار بدى بجا آورده ‌و‌ تو‌ او‌ را‌ رسوا ننموده اى ‌و‌ خود را‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و پنجم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و پنجمنیایش سى و پنجماز دعاهاى امام علیه السلام است در‌ خوشنودى (به قضا ‌و‌ قدر) هنگامى كه‌ به‌ اهل دنیا نگاه مى كرد̶    سپاس خدا راست براى رضا به‌ قضاء ‌و‌ قدر خدا، گواهى مى دهم كه‌ خدا معیشتها ‌و‌ چیزهائى كه‌ زندگى بندگانش به‌ آنها وابسته است به‌ عدالت قسمت نموده ‌و‌ با‌ همه ‌ى‌ آفریدگانش با‌ احسان رفتار نموده،̶    بار خدایا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و ششم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و ششمنیایش سى و ششماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ابر ‌و‌ برق نگاه مى كرد ‌و‌ بانگ رعد را‌ مى شنید̶    بار خدایا این برق ‌و‌ رعد دو‌ نشانه از‌ نشانه هاى تو، ‌و‌ دو‌ خدمتگزار از‌ خدمتگزاران تواند، كه‌ در‌ فرمانبرى از‌ تو‌ برساندن رحمت سوددهنده یا‌ عذاب زیان رسان مى شتابند، پس‌ به‌ سبب آنها باران ضرر ‌و‌ زیان بر‌ ما‌ مبار، ‌و‌ رخت بلاء ‌و‌ گرفتارى بر‌ ما‌ ...

ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و هشتم


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای سى و هشتمنیایش سى و هشتماز دعاهاى امام علیه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ناتوانى از‌ بجا آوردن شكر ‌و‌ سپاس اقرار مى نمود̶    بار خدایا كسى به‌ پایان شكر ‌و‌ سپاس تو‌ نمى رسد مگر اینكه از‌ احسان ‌و‌ نیكى تو‌ چیزى بر‌ او‌ فراهم مى آید كه‌ او‌ را‌ به‌ شكرى دیگر وادار مى گرداند،̶    و هر‌ چند كوشش نماید به‌ حدى از‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرداریت نخواهد رسید جز آنكه در‌ برابر استحقاق ‌و‌ ...