نمایش برچسب :

پینتبال

تصاویر: حمله میمون ها و غارت یک شهر


تصاویر: حمله میمون ها و غارت یک شهرشهر کیپ تاون آفریقای جنوبی، شاهد کشمکش بین بابون ها و انسان هاست و بابون ها که اغلب برای یافتن غذا به منازل حمله می کنند، گاهی پرده، پتو و وسایل خانه از جمله عروسک هم می دزدند. سلاح اهالی این شهر برای راندن بابون ها اغلب تفنگ پینتبال یا اسپری فلفل است. ممکن است که این سلاح ها بابون ها را موقتاً دور کند، ولی بابون ها از فرط گرسنگی همیشه برمی گردند.           صبح بخیر: ...