نمایش برچسب :

غم وغصه

احادیث چهارده معصوم


احادیث چهارده معصومپیامبر ص به خوشرویی در خانه اهمیت زیادی می داد و اصحاب را به مدارا با زنان ترغیب می نمود و در اخرین لحظات عمر خود به آن سفارش می کرد و سعی آن حضرت بر آن بود تا مردان رابا مقام و شخصیت والای زن آشنا کند و به آنان بفهماند که زنان به عنوان برترین مربی انسانها نقش بزرگی در سعادت و بدبختی جوامع بشری دراند. به این جهت در هر فرصتی که دست می داد از زن به عنوان مادر و به عنوان همسر مومنه تجلیل می کرد و ...

تعبیر خواب آب تیره


تعبیر خواب آب تیره   تعبیر خواب آب تیره   تعبیر خواب آب تیره به روایت ابن سیرین  اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود. تعبیر خواب آب تیره و راکد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی  تعبیر خواب آب راکد و تاریک اندوه است وغصه تعبیر آب تیره در خواب به روایت دانیال  اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل كند كه از آن كس شر و بدی به

تعبیر خواب آکواریوم


تعبیر خواب آکواریوم   تعبیر خواب آکواریوم   تعبیر خواب آکواریوم به روایت لوک اویتنهاو آکواریوم: غم وغصه، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد. تعبیر خواب آکواریوم به روایت آنلی بیتون دیدن آکواریوم در خواب، به معنى ناراحتى و دردسر مى باشد.اگر ماهى یا جانور خزنده اى را که در آکواریوم دیدید، معنى آن این است که شانس بسیار بزرگى به شما روى کرده است.اگر خودتان را دیدید که در آکواریو